ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2235/22-9-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2235/22-9-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 534, 5ος όρ.) 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ. 2107277709 |

-Αριθ. Προκήρυξης 50750/19-7-21 (ΑΔΑ: 6ΕΠΙ46ΨΖ2Ν-Σ2Υ )

- μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     25   -  11    - 2021.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του   Τμήματος Ψυχολογίας .