ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 273/11-2-2022 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 273/11-2-2022 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)
ΤΟΜΕΑΣ:  θεωρητικής χημείας-φυσικοχημείας ανόργανης ανάλυσης, ενόργανης ανάλυσης, οργανολογίας και χημικής μηχανικής

·Αριθ. Προκήρυξης:  105407/1-12-2021/22-11-2021 (ΑΔΑ: 99Ψ446ΨΖ2Ν-3ΣΦ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  16η  - 4 - 2022.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.