ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 53/19-1-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 53/19-1-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πανεπιστημιούπολη -  Ζωγράφου, ΤΚ 15784 (τηλ. 210 7277429)

- Αριθμός προκήρυξης: 55038/19-11-2020/9-10-2020  (AΔΑ: ΨΗ4446ΨΖ2Ν-ΛΥΓ)

  Μία (1) θέση καθηγητήστη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στους Μέσους Χρόνους»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19/4/2021.      

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.