ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 604/ 17-3-2021 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 604/17.3.2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ: 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210-7277962, -7697, -7511)

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

-Αριθ. Προκήρυξης 672/8-1-21/29-12-20 (ΑΔΑ: 6ΕΑΓ46ΨΖ2Ν-ΛΩΙ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 3/6/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.