ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 717/22-5-20 (Τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης:1920020513/20-2-20/4-2-20(ΑΔΑ: ΨΤΛΘ46ΨΖ2Ν-ΗΙ3)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Αλλεργιολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις         30-7-20

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 

 

 

 

                                                                Αθήνα,    29-5-20

                                                                               Ο Πρύτανης

                                                                                Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος