ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΕΚ 1237/19-7-2019 Τ. Γ΄

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1237/19-7-2019 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Χειρουργικός - Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 1819028924/17-4-19 (ΑΔΑ: Ψ1ΓΡ46ΨΖ2Ν-ΔΘΥ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Αγγειακή Προσπέλαση». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  8-10-19     

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής.