ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1229/19-7-19 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦEK 1229/19-7-19 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η  προκήρυξη μιάς (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  (Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 10678, τηλ. 2103688949)

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης:  1819028073/10-4-19/27-2-19 (ΑΔΑ: ΩΔ3Ι46ΨΖ2Ν-Τ03)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή  στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στις Μεθόδους της Κοινωνικής και Πολιτικής ΄Ερευνας»
  • H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την     25η-9-2019

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. 

       Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη   Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.