ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1182/21.5.21 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1182/21.5.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Καπλανών 6, Τ.Κ: 10680, Αθήνα, 210 363 0024)

-Αριθ. Προκήρυξης 8627/15-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΙΔ46ΨΖ2Ν-ΗΑ7)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σλαβική Γλωσσολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ναυαρίνου 13Α, Τ.Κ: 10680 Αθήνα, τηλ. 210 368 8079, 8196)

-Αριθ. Προκήρυξης 17611/24-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΙΙ46ΨΖ2Ν-Ο5Φ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία – Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας».

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210 727 5712, 5716, 5720, 5715)

-Αριθ. Προκήρυξης 8628/15-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΠΙ46ΨΖ2Ν-579)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας».

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Σόλωνος 57, ΤΚ 10672, Αθήνα, τηλ. 210 368 8739,  8746)

-Αριθ. Προκήρυξης 17609/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΨΧ46ΨΖ2Ν-ΓΜΓ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Κοινωνιολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (Σοφοκλέους 1, ΤΚ 10559, Αθήνα, τηλ. 210 368 9405, 210 348 9457)

Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας Επικοινωνιακών πρακτικών και Σχεδιασμού

-Αριθ. Προκήρυξης 8625/15-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΕΦ46ΨΖ2Ν-ΤΥΟ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ψυχολογία της Επικοινωνίας με έμφαση στην Κυβερνοψυχολογία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5/8/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.