ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 605/17.3.2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 605/17.3.2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75,, Τ.Κ. 15771, Γουδή, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

-Αριθ. Προκήρυξης 63675/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: ΨΒΕΥ46ΨΖ2Ν-ΧΓΡ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Παθολογική Ανατομική».

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63658/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: 67ΒΣ46ΨΖ2Ν-ΕΗΚ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ιατρική Γενετική».

 

Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 63656/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΖ46ΨΖ2Ν-6ΩΓ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική».

 

Τομέας Υγείας Μητέρας - Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 63660/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: ΨΓΔΣ46ΨΖ2Ν-ΞΕΑ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική και Γυναικολογία».

 

Τομέας Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 63668/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: 6Υ0Λ46ΨΖ2Ν-ΘΣ7)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  3/6/2021 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.