ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ύστερα από φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων.

Δεκτοί/ές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 22 Μαΐου έως την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
Θεμιστοκλέους 6, 2ος ορ., γρ. 1
106 78 Αθήνα

Εναλλακτικά, μπορούν να τα υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις ώρες και μέρες που έχουν αναρτηθεί (βλ. τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.pss.pspa.uoa.gr).

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν κατατεθούν μαζί με την αίτηση υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν στον φάκελο μετά την αρχική κατάθεση / αποστολή, αν ο/η υποψήφιος/ια τα προσκομίσει στη γραμματεία του ΠΜΣ από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματεία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία
Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα 106 78 Αθήνα
2ος όροφος, γρ. 1
Τηλ.: 210-3688961, 210-368 8962
Fax: 210-3688961
www.pss.pspa.uoa.gr
e-mail: info_pss@pspa.uoa.gr