ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη (ΦΕΚ 2380 τ.Β’/6/11/2015) απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
στην Οικονομική Επιστήμη.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών.

Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οικονομική Επιστήμη με Αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics.

Στο ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο και πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνους που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι που επιλέγησαν στο πρώτο καλούνται σε συνέντευξη στο χώρο του ΠΜΣ, πριν από την οποία τους ζητείται να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στα
αγγλικά απαντώντας σε μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος μέσα σε μία ώρα.

Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2017 είναι η 30η Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία wordή pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mphilecon@econ.uoa.gr (mphilecon[at]econ.uoa[dot]gr):

- Φόρμα αίτησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mphil.econ.uoa.gr/

- Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ

- Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται

- Βιογραφικό σημείωμα

- Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

- Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα

- Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα
10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]».

Περαιτέρω ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mphilecon@econ.uoa.gr (mphilecon[at]econ.uoa[dot]gr)