ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1425/17.6.2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1425/17.6.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, ΤΚ:15701, τηλ.  210 727 4397)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

-Αριθ. Προκήρυξης  38878/18-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΖΣ46ΨΖ2Ν-ΞΒΤ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών».

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 6803, 6977, 6990, 6988, 6745, 6781, 6807)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
-Αριθ. Προκήρυξης  39024/19-4-2022 (ΑΔΑ:
9ΒΒ246ΨΖ2Ν-9ΓΞ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
-Αριθ. Προκήρυξης  39029/19-4-2022 (ΑΔΑ:
ΨΗΛΟ46ΨΖ2Ν-ΡΕΑ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
-Αριθ. Προκήρυξης  39036/19-4-2022 (ΑΔΑ:
6Δ1246ΨΖ2Ν-ΩΤ4)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - Ηλεκτρονιακές Ιδιότητες».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/9/2022. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.