ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK10/14.1.21 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 10/14.1.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210 7274279)

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 57431/1-12-20/3-11-20 (ΑΔΑ: ΨΝΟΙ46ΨΖ2Ν-2ΟΓ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ: 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210 7277969, -7303, -7784)

-Αριθ. Προκήρυξης 57440/1-12-20/5-11-20 (ΑΔΑ: 6ΓΗΕ46ΨΖ2Ν-Φ98)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Σκηνογραφία και Ενδυματολογία: θεωρία και πράξη».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ: 17237 Δάφνη, τηλ. 210 7276031)

Τομέας Θεωρητικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 57446/1-12-20/5-11-20 (ΑΔΑ: 9ΟΟ946ΨΖ2Ν-6Υ9)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσική Αγωγή».

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ: 15772 Ζωγράφου, τηλ. 210 7275712, -5820, -5716, -5720)

Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποίμανσης

-Αριθ. Προκήρυξης 57452/1-12-20/19-10-20 (ΑΔΑ: 6ΦΨ246ΨΖ2Ν-ΕΩΗ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ποιμαντική και Ψυχολογία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16/4/2021.   

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.