ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1408/14-9-2020 Τ.Γ΄

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1408/14-9-2020 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – Πανεπιστημιούπολη, 15772 Ανω Ιλίσια, (τηλ. 210 7275872)

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Τομέας

- Αριθμός προκήρυξης: 28781/29-5-2020/20-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΕ346ΨΖ2Ν-79Τ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117)

Τομέας ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 28790/29-5-2020/19-5-2020  (ΑΔΑ: ΩΘ5Μ46ΨΖ2Ν-ΩΛΒ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών». 

 

Τομέας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 28791/29-5-2020/19-5-2020  (ΑΔΑ: 6Β5Λ46ΨΖ2Ν-ΒΛΗ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

- Aριθμός προκήρυξης:28787/29-5-2020/26-5-2020  (AΔΑ: ΨΙΦΡ46ΨΖ2Ν-46Λ)

  Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Χειροσφαίρισης

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  26/11/2020.                           

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.