ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 898/16-6-2020 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 898/16-6-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν                                       οι   προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών  ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688655)

ΤΟΜΕΑΣ: Β΄ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ. Προκήρυξης 1920024530/3-4-20/11-3-20 (ΑΔΑ: 9ΠΖ246ΨΖ2Ν-ΤΑ5)

 -Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία»

-Αριθ.Προκήρυξης 1920024531/3-4-20/11-3-20 (ΑΔΑ: 99ΘΘ46ΨΖ2Ν-4ΧΧ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, τηλ. 2103688949)

ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-Αριθ. Προκήρυξης:  1920024595/6-4-20/1-4-20 (ΑΔΑ: 640Ι46ΨΖ2Ν-0ΑΤ)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή   πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Παν/πολη Ζωγράφου,  Τ.Κ. 15703, Αθήνα, τηλ. 2107277963)

Αριθ. Προκήρυξης 1920024517/3-4-20/27-3-20 (ΑΔΑ:ΨΗΘ846ΨΖ2Ν-ΘΚ8)

    -Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο « Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  της Νεοελληνικής Γλώσσας»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   9-9-2020

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 

             Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στις    Γραμματείες των ενδιαφερομένων

             Τμημάτων.