ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1181/21-5-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1181/21-5-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τρείς (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας: Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 19459/2-4-21/16-3-21 (ΑΔΑ:  69ΦΒ46ΨΖ2Ν-7ΙΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 19478/2-4-21/16-3-21 (ΑΔΑ:  6ΦΤΚ46ΨΖ2Ν-Θ0Υ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»

 

Τομέας: Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 19471/12-3-21/16-3-21 (ΑΔΑ:  Ψ1Τ246ΨΖ2Ν-307)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27   -  7  -21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.