ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΕΚ 2228/29-11-2019 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2228/29-11-2019 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Οδοντιατρικής – Θηβών 2, Τ.Κ. 11527 Γουδή (τηλ. 210 7461117)

Τομέας Προσθετολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1920006278/22-10-19 (ΑΔΑ: ΨΦ0Χ46ΨΖ2Ν-ΙΓΩ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».

 

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς

Αριθμός προκήρυξης: 1920006280/22-10-19 (ΑΔΑ: 6Ο9Τ46ΨΖ2Ν-ΖΩΙ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 17237 Δάφνη (τηλ. 210 7276031)

Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης

Αριθμός προκήρυξης: 1920005068/14-10-19 (ΑΔΑ: ΨΖΘΚ46ΨΖ2Ν-6Χ2)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Φυσικοθεραπεία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14-2-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.