ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 845/11.4.2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 845/11.4.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Θηβών 2, Γουδή, ΤΚ: 11527, τηλ. 210-746 1000)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης  14486/16-2-2022 (ΑΔΑ:9ΣΞΑ46ΨΖ2Ν-ΓΑ9)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ: 15784, τηλ. 210-727 7647)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης  14801/17-2-2022 (ΑΔΑ:9ΡΨΡ46ΨΖ2Ν-2Φ2)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ: 15784, τηλ. 210-727 7306)

-Αριθ. Προκήρυξης  14833/17-2-2022 (ΑΔΑ:Ω2ΧΥ46ΨΖ2Ν-ΙΥΖ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30/6/2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.