ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 863/12.4.2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 863/12.4.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ: 15784, τηλ. 210-727 7774, 7453)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης  17199/22-2-2022 (ΑΔΑ:6ΟΗΞ46ΨΖ2Ν-ΠΨΑ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  (Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα, ΤΚ: 10678, τηλ. 210-368 8912)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-Αριθ. Προκήρυξης  17178/22-2-2022 (ΑΔΑ:6ΖΟΥ46ΨΖ2Ν-Π9Τ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο».

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-Αριθ. Προκήρυξης  17189/22-2-2022 (ΑΔΑ:66ΧΙ46ΨΖ2Ν-ΠΦ4)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30/6/2022.

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.