ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1368/9.9.20 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1368/9.9.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ψαχνά, Συγκρότημα Ευρίπου, ΤΚ 34400, Ψαχνά, τηλ. 2228099523, 2228099634)

 

-Αριθ. Προκήρυξης 30645/19-6-20/15-6-20 (ΑΔΑ: ΩΚ8146ΨΖ2Ν-Ψ2Η)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Σύγχρονης Τέχνης και της Τέχνης των Νέων

         Μέσων».

-Αριθ. Προκήρυξης 30646/19-6-20/15-6-20 (ΑΔΑ: Ω1ΔΜ46ΨΖ2Ν-917)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, ΤΚ 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688655)

Τομέας Ποινικών Επιστημών

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1920028352/22-5-20/19-5-20 (ΑΔΑ: 66ΖΤ46ΨΖ2Ν-ΙΚ6)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26/11/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.