ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1700/22-10-20 Τ. Γ΄

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 1700/22-10-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν  οι   προκηρύξεις  τριών  (3) θέσεων καθηγητών  ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688647)

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-Αριθ. Προκήρυξης: 35941/31-7-2020/10-7-2020  (ΑΔΑ:ΨΘ1Γ46ΨΖ2Ν-ΕΕ1)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή  στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία»
  • Αριθ. Προκήρυξης:35947/31-7-2020/10-7-2020  (ΑΔΑ: 9Ψ2Ε46ΨΖ2Ν-4Ω4)
  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία»
  • ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 10678 Αθήνα, τηλ. 2103688949)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αριθμ. Προκήρυξης: 35940/31-7-2020/7-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΩ1Κ46ΨΖ2Ν-ΨΤΡ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   17η-1-2021

        Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 

     Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.