ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2091/17.12.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2091/17.12.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1,ΤΚ10559, Αθήνα, τηλ. 210 368 9431)

Τομέας Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

 

-Αριθ. Προκήρυξης 44805/14-10-20/22-9-20 (ΑΔΑ: ΨΟΛΤ46ΨΖ2Ν-555)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ναυαρίνου 13Α Τ.Κ. 10680, Αθήνα, τηλ. 210 368 8010)

Τομέας Επιστημών της Αγωγής

-Αριθ. Προκήρυξης 44907/14-10-20/22-9-20 (ΑΔΑ: Ω77Γ46ΨΖ2Ν-Ω2Ι)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 6799, -6803, -6745, -6990)

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

-Αριθ. Προκήρυξης 44798/14-10-20/13-10-20 (ΑΔΑ: 6ΒΒ546ΨΖ2Ν-7ΤΥ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  13/3/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.