ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2104/21.12.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2104/21.12.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210 727-6332

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

-Αριθ. Προκήρυξης 44901/14-10-20/22-9-20 (ΑΔΑ: Ψ3Κ446ΨΖ2Ν-15Κ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771, Γουδή, τηλ. 210 7462003, 2107462052

Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 44926/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: 69ΨΠ46ΨΖ2Ν-ΩΛΕ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

-Αριθ. Προκήρυξης 44918/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: ΨΗΠΞ46ΨΖ2Ν-4ΓΣ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/3/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.