ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 249/10.3.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 249/10.3.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784, Ζωγράφου, τηλ.:2107277570)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920003063/12-9-19/27-9-19 (ΑΔΑ: 68ΙΥ46ΨΖ2Ν-Π0Ψ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση και Διαπολιτισμικότητα»

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784, Ζωγράφου, τηλ.:2107277511)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014356/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: 6ΨΔΦ46ΨΖ2Ν-ΡΘΞ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57, ΤΚ 10679, Αθήνα, τηλ.:2103688739)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014359/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: 6ΡΔ246ΨΖ2Ν-0ΡΓ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   18.5.2020                  .

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.