ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 417/13-4-2020 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 417/13-4-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  τριών (3) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ιλίσια, τηλ.: 210-727 7474, 210-727 7423)

ΤΟΜΕΑΣ: Γαλλικής Λογοτεχνίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920017911/29-1-20/15-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΤ46ΨΖ2Ν-ΠΗΨ)

- μια (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Λογοτεχνία με έμφαση στην πεζογραφία του 20ού αιώνα

ΤΟΜΕΑΣ: Γαλλικής Λογοτεχνίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920017908/29-1-20/15-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΜ46ΨΖ2Ν-Ξ23)

- μια (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αραβολογία: κλασική λογοτεχνία και πολιτισμός»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(Νέο Χημείο, Ναυαρίνου 13α (ισόγειο), 10680, Αθήνα, τηλ.: 210-368 8196, 210-368 8079

ΤΟΜΕΑΣ:  -

-Αριθ. Προκήρυξης 1920015247/9-1-20/10-12-19 (ΑΔΑ: ΨΗΖΠ46ΨΖ2Ν-ΕΨΩ)

- μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις    24-6-2020.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

                                                            

                                                                                              Αθήνα,   23 - 4 - 2020

                                                                        

                                                                                  Ο Πρύτανης

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος