ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (73.572,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (59.980,00 €) χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9045.

 

Σχετικό αρχείο

ΤΕΥΔ