ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Στους κάτωθι υπερσυνδέσμους της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Έκθεση Αποτίμησης Επιτευγμάτων του Πανεπιστημίου μας και στα συνοδευτικά παραρτήματα της.

Έκθεση ποιοτικής αποτίμησης επιτευγμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2020

https://modip.uoa.gr/fileadmin/depts/uoa.gr/modip/uploads/Ektheseis/ekthesi_apotomisis_2020/EKTHESI_APOTIMISIS_EKPA_2020.pdf

Παραρτήματα

https://modip.uoa.gr/ektheseis/ekthesi_poiotikis_apotimisis_epiteygmaton_toy_ekpa/parartimata/

Όπως γνωρίζετε βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 154781/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 11/Β/2021), η κατανομή του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι, θα πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης κατάλληλων ποιοτικών κριτηρίων/δεικτών, για τους οποίους τα Ιδρύματα παρέχουν στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ποιοτικής αποτίμησης που υποβλήθηκε, για πρώτη φορά φέτος στην ΕΘΑΑΕ από το Πανεπιστήμιο μας.