ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΓΚΑΔΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους/ις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν προτάσεις, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Έρευνα στις μετακλασικές σπουδές στο πλαίσιο του καταπιστεύματος Κωνσταντίνου Τσαγκαδά», σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Πρόσκληση