ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

"Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που αφορούν στην Προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για κάλυψη επειγουσών  αναγκών Διοικητικών Μονάδων του ΕΚΠΑ".

Εκτιμώμενη αξία: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Πρόσκληση