ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΤΛΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια βιβλίων Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι: Ανατομία για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (41.500,00€) πλέον ΦΠΑ 6%, ήτοι σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (43.990,00€)

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9019.