ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στη συνεδρίαση 8η/10-05-2017 αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.4009/11 άρθρο 29 όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4115/13 άρθρο 34 παρ. 16, το Ν. 4310/14 άρθρο 95, το Ν. 4386/16 άρθρο 58 και το Ν.4452/17 κεφ. Δ' άρθρο 19 παρ. 4 αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) χρόνια, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού και κλινικού έργου προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες (θεωρητικές και εργαστηριακές) του Τομέα Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα για: