ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ακολουθεί η υπ΄ αριθ. πρωτ. 1920006155/22.10.2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΥΠ46ΨΖ2Ν-Ο6Η) ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 (αριθμ. πρωτ. 1819038130/9.7.2019 ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκατό τεσσάρων (104) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προσωρινός πίνακας προσληπτέων