ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2020)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 7/2020) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στη «Δημοσίευση των υπηρεσιακών ανακοινώσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον ημερήσιο μη επαρχιακό τύπο», για την κάλυψη αναγκών αρμοδίων Διευθύνσεων του Ιδρύματος (Διοικητικού, Περιουσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών)».

Εκτιμώμενη αξία: 60.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 2/82452/0020/12.11.2008 (ΦΕΚ B ́2441/τ.Β'/2-12-2008) των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού της τιμής των καταχωρημένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ» και μέχρι ανακλήσεως της από το Νόμο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 12η/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας: η 19η/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη

 

-