ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με τους όρους και τα Παραρτήματα της παρούσας.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fuelprices.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 28.02.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9106 και 210 368.9225.