ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περισσότερα εδώ.