ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10877_E102017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη», με εκτιμώμενη αξία 523.913,95€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/Aσυστήματος του διαγωνισμού είναι 66493 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=6656166762563174&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  14/11/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  21/11/ 2017 και ώρα 10:00π.μ.

Διακήρυξη_Τεύχη_zip