ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ.20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 19/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη

Διευκρίνιση