ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21_2018 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη 21/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια «Οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό την κάλυψη αναγκών Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού προϋπολογισμού 61.173,31€  πλέον  ΦΠΑ  ήτοι 75.854,90 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει μόνο τιμής ανά είδος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 16/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ.

 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη