ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4559 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ Α 142 /03.08.2018)

Τα παρακάτω άρθρα αφορούν γενικότερα όλη την Γ΄βαθμια:

  • Άρθρο 16 (μονιμοποίηση λεκτόρων)
  • Άρθρο 18 (διάφορα ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης όπως διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας των κρίσεων, παράταση θητείας μονομελών οργάνων διοίκησης δηλ. Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων, Διευθυντών Τομέων έως 31/08/2019)
  • Άρθρο 22 (πρακτική άσκηση φοιτητών)
  • Άρθρο 35 (ρύθμιση παρακράτησης από τον ΕΛΚΕ ποσοστού από τις αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα και για τον τρόπο αποπληρωμής παλαιών οφειλών)
  • Άρθρο 51 (σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και διεύθυνση Κλινικών των Ιατρικών Σχολών)
  • Άρθρο 60 (ρύθμιση για υποψήφιους διδάκτορες)

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ Α 142 /03.08.2018