ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-22 Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως εξήντα (60)
φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεαπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με τις παρακάτω Ειδικεύσεις και Θεματικές Ενότητες:

Ειδίκευση 1: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
Η Ειδίκευση περιέχει τη Θεματική ενότητα: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.

Ειδίκευση 2: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία
Η Ειδίκευση περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία.

Ειδίκευση 3: Λειτουργική-Αγιολογία
Η Ειδίκευση περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου 2021 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνο / Viber: 210 727 5823, 694 630 3954
e-mail: machristianity[at]soctheol.uoa[dot]gr,
Ιστοσελίδα: http://machristianity.soctheol.uoa.gr/
Προκήρυξη: https://machristianity.soctheol.uoa.gr/call15420_2021_22/