ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2064/14-9-2021 Τ. Γ΄

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2064/14-9-2021 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς

Αριθμός προκήρυξης: 57391/01-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΛΦ46ΨΖ2Ν-1Α1)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητήπρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Νοσηλευτική». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16-11-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.