ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 488/9-2-24 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 488/9-2-24 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Χειρουργικής (συν. 17-1-24)

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 10020/5-224 (ΑΔΑ: ΨΔ3Σ46ΨΖ2Ν-15Ω)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπαιδική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16-4-24

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της  προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.