ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11137_00112019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ημικεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ψύξης - θέρμανσης, σε εργαστήρια του ΕΚΠΑ στου Γουδή», Α.Μ.11137, εκτιμώμενης αξίας 59.990,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 25η/11/2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), (δεν γίνονται δεκτοί φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.

Επισημαίνεται ότι:

  1.  Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, το οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.
  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.
  3. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ:

Απαίτηση της Υπηρεσίας είναι ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV

ΤΕΥΧΗ:

11137_ Διακήρυξη

11137_ ΤΕΥΔ .doc

11137_ ΤΕΥΔ .pdf

11137_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.pdf

11137_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.xls

11137_ Προϋπολογισμός

11137_ Τεχνική Περιγραφή

11137_ Φύλλο Συμμόρφωσης.doc

11137_ Φύλλο Συμμόρφωσης.pdf