ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_11307_Μ12022

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρών διαγωνισμός με Α/Α 186753 λόγω μη δημοσίευσής του, εκ παραδρομής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναπροκηρυχθεί με νέο Α/Α, ίδια τεύχη και ίδιους όρους της διακήρυξης.