ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11307_M12022

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας για το κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.», προϋπολογισμού 494.790,64€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 186753 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή:

pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=Xie--GxmDhML2l8LEcDYfi7i9OXh7rm0eUEC5jRhAvou5DddjTlE!-760941752

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η/3/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η/3/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..