ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ.24/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Διακήρυξη 24/2018 Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και οργάνωσης γραφείου, αρχειοθέτησης και ειδών συσκευασίας, φακέλων αλληλογραφίας, αυτοκόλλητων ετικετών και ετικετών εκτύπωσης και λοιπών προμηθειών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 6/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη