ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΓΚΑΔΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Έρευνα στις μετακλασικές σπουδές στο πλαίσιο του καταπιστεύματος «Κωνσταντίνου Τσαγκαδά»", η οποία, σύμφωνα με τους όρους του καταπιστεύματος, χρηματοδοτείται κατά 50% από το καταπίστευμα Κων/νου Α. Τσαγκαδά και κατά 50% από ίδιους πόρους του Ε.Κ.Π.Α. και συγκεκριμένα από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., σε υλοποίηση της από 03.03.2023 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΚΟ846ΨΖ2Ν-ΜΔΗ, καλεί τους/ις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν προτάσεις, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Έρευνα στις μετακλασικές σπουδές στο πλαίσιο του καταπιστεύματος Κωνσταντίνου Τσαγκαδά», σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός: 445.500 ευρώ

Σύμφωνα με την από 15.03.2023 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου η ορθή διατύπωση στη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έρευνα στις μετακλασικές σπουδές στο πλαίσιο του καταπιστεύματος "Κωνσταντίνου Α. Τσαγκαδά" ως προς τη διάρκεια και ύψος υποτροφιών είναι η εξής:
«Διάρκεια και ύψος υποτροφιών: Το ύψος κάθε υποτροφίας φοιτητή ανέρχεται κατά μέγιστο σε οκτώ (το ορθό) χιλιάδες ευρώ (8.000€). Η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους δώδεκα (12) μήνες και ο υπότροφος δεν μπορεί να λαμβάνει καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ). Οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου».

Προσοχή! Σύμφωνα με την από 22.3.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δίνεται νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, για την εξασφάλιση των όρων ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι αντί της Πέμπτης 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρ. 10288/01.03.2023, 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 9ΜΓΔ46ΨΖ2Ν-Β4Ε, σύμφωνα με την από 03.03.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα: "Έγκριση δημοσίευσης 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έρευνα στις μετακλασικές σπουδές στο πλαίσιο του καταπιστεύματος «Κωνσταντίνου Α. Τσαγκαδά" και ΑΔΑ: 6ΚΟ846ΨΖ2Ν-ΜΔΗ.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε
Απόφαση πρυτανικού συμβουλίου