ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ RAY RITTEN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Ε?

Αποφάσεις Πανεπιστημιακής Συγκλήτου που αφορούν  στα αποτελέσματα της χορήγησης βραβείων από τα έσοδα της δωρεάς Ray Ritten πανεπιστημιακών ετών 2019-20  και 2020-21