ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 26-1-2023 ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Απόφαση Συγκλήτου της της συνεδρίας της 26-1-2023 για μισθολογικά ζητήματα μελών ΔΕΠ

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 26-1-2023
(6η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2022-2023)
Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 2ο
Μισθολογικά ζητήματα μελών ΔΕΠ.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Πανεπιστημίου αποτελεί την κρισιμότερη και καθοριστική παράμετρο ανάπτυξής του. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει κατακτήσει πολύ υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και παράλληλα αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα εξωστρέφειας, απαντώντας στις απαιτήσεις των καιρών. Πέραν όμως του σημαντικότατου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του ρόλου, το Πανεπιστήμιο, επωμίσθηκε και έφερε σε πέρας ένα κρίσιμο κοινωνικό έργο, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο ευρέως αναγνωρίζεται από την κοινωνία.

Οι πανεπιστημιακοί, με απόλυτη υπευθυνότητα, απέφυγαν σε δύσκολες εποχές, όπως ήταν η οικονομική κρίση και η περίοδος της πανδημίας, να θέσουν μισθολογικά ζητήματα, παρόλο που οι αποδοχές τους μειώθηκαν δραματικά. Οι μισθοί των μελών ΔΕΠ δεν βρίσκονται πλέον σε καμία αντιστοιχία με τη βαρύτητα της αποστολής των Λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την αναγκαιότητα της προσωπικής και λειτουργικής τους ανεξαρτησίας και τον όγκο του έργου που επιτελούν. 

Είναι, συνεπώς, απολύτως αναγκαίο να αποκατασταθεί η Συνταγματική επιταγή, σύμφωνα με το άρθρο 16, περί ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των Καθηγητών του Πανεπιστημίου και να «κλείσει η ψαλίδα» που αδίκως και αλόγιστα δημιουργήθηκε. 

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, ζητά από την Πολιτεία να άρει μια διαχρονική αδικία εις βάρος των Πανεπιστημιακών που συνεχίζουν να παράγουν έργο με σημαντική διεθνή απήχηση. Συγκεκριμένα ζητά:
(α) να δρομολογηθεί άμεσα η θέσπιση ενός νέου μισθολογίου των μελών ΔΕΠ, σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, και
(β) να καταβληθούν άμεσα οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν μετά την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, αναδρομικά προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., ανεξαρτήτως αν προσέφυγαν ή  όχι, για λόγους ισονομίας. 

Είναι πλέον αναγκαία και εφικτή η αναπροσαρμογή του Μισθολογίου των Πανεπιστημιακών, τόσο ως προς αντίστοιχες κατηγορίες Ειδικών Μισθολογίων (Δικαστικοί), όσο και ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των μισθών των πανεπιστημιακών.

Αθήνα, 14-2-2023
O Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά