ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11709_PY32023

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) - Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.) & Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα ενός έτους», (Α.Μ. 11709), με εκτιμώμενη αξία 92.295,16€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=ITz88QqDt0ThbvCTvS6lpNOdWKGTnLkkAO6bO4xhxoncFnEbQCKC!537021821

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 233171